The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Jamala
Lyrics: Jamala

Ukrainian
Pochuy
Pochuy tsey podykh

Tviy podykh, yak spohad
Yaskravyy i teplyy
Tviy podykh, yak spohad
Yaskravyy i teplyy
(Yoho vidchuvayu ya vid tebe)

Tviy podykh, yak spohad
Vin nizhnyy, hlybokyy (Bez sumu i bolyu i)
Napovnyuye vsyudy
I rvet’sya na volyu
(Yoho vidchuvayu ya vid tebe)

Ne strymuy podykh
Ne strymuy podykh, svoyikh mriy
Ty na khvylynu
Ty na khvylynu ochi zakryy
Ne strymuy podykh

Svoyikh bazhan’, ne strymuy podykh
Ne strymuy podykh, svoyikh mriy
Ty na khvylynu
Ty na khvylynu, ty na khvylynu
Ty na khvylynu ochi zakryy

Pid sontsem z toboyu
Bez sumu i zhalyu
Tak spravzhn’o dilyla
Khocha bez nadiyi
(Z toboyu dilyla toy, toy podykh)

Tak bolyache v sertsi (Koly ne buv poryad)
Koly ne buv poryad
(Tak sumno, tak sumno meni)
Zalysh meni podykh
Pochuy, pochuy tsey podykh

Ne strymuy podykh
Ne strymuy podykh, svoyikh mriy
Ty na khvylynu
Ty na khvylynu ochi zakryy
Ne strymuy podykh

Svoyikh bazhan’, ne strymuy podykh
Ne strymuy podykh, svoyikh mriy
Ty na khvylynu
Ty na khvylynu, ty na khvylynu
Ty na khvylynu ochi zakryy

Pochuy
Pochuy tsey podykh
Pochuy

Ne strymuy podykh
Ne strymuy podykh, svoyikh mriy
Ty na khvylynu
Ty na khvylynu ochi zakryy
Ne strymuy podykh

Svoyikh bazhan’, ne strymuy podykh
Ne strymuy podykh, svoyikh mriy
Ty na khvylynu
Ty na khvylynu, ty na khvylynu
Ty na khvylynu ochi zakryy

Ne strymuy podykh
Ne strymuy podykh, svoyikh mriy
Ty na khvylynu
Ty na khvylynu ochi zakryy
Ne strymuy podykh

Svoyikh bazhan’, ne strymuy podykh
Ne strymuy podykh, svoyikh mriy
Ty na khvylynu
Ty na khvylynu, ty na khvylynu
Ty na khvylynu ochi zakryy

Cyrillic script
Почуй
Почуй цей подих

Твій подих, як спогад
Яскравий і теплий
Твій подих, як спогад
Яскравий і теплий
(Його відчуваю я від тебе)

Твій подих, як спогад
Він ніжний, глибокий (Без суму і болю і)
Наповнює всюди
І рветься на волю
(Його відчуваю я від тебе)

Не стримуй подих
Не стримуй подих, своїх мрій
Ти на хвилину
Ти на хвилину очі закрий
Не стримуй подих

Своїх бажань, не стримуй подих
Не стримуй подих, своїх мрій
Ти на хвилину
Ти на хвилину, ти на хвилину
Ти на хвилину очі закрий

Під сонцем з тобою
Без суму і жалю
Так справжньо ділила
Хоча без надії
(З тобою ділила той, той подих)

Так боляче в серці (Коли не був поряд)
Коли не був поряд
(Так сумно, так сумно мені)
Залиш мені подих
Почуй, почуй цей подих

Не стримуй подих
Не стримуй подих, своїх мрій
Ти на хвилину
Ти на хвилину очі закрий
Не стримуй подих

Своїх бажань, не стримуй подих
Не стримуй подих, своїх мрій
Ти на хвилину
Ти на хвилину, ти на хвилину
Ти на хвилину очі закрий

Почуй
Почуй цей подих
Почуй

Не стримуй подих
Не стримуй подих, своїх мрій
Ти на хвилину
Ти на хвилину очі закрий
Не стримуй подих

Своїх бажань, не стримуй подих
Не стримуй подих, своїх мрій
Ти на хвилину
Ти на хвилину, ти на хвилину
Ти на хвилину очі закрий

Не стримуй подих
Не стримуй подих, своїх мрій
Ти на хвилину
Ти на хвилину очі закрий
Не стримуй подих

Своїх бажань, не стримуй подих
Не стримуй подих, своїх мрій
Ти на хвилину
Ти на хвилину, ти на хвилину
Ти на хвилину очі закрий

Translation
Feel
Feel this breath

Your breath like a memory
Bright and warm
Your breath like a memory
Bright and warm
(I feel it from you)

Your breath like a memory
It’s deep and gently (Without sadness and pain)
It fills me with everything
And it’s bursting to freedom
(I feel it from you)

Don’t hold your breath
Don’t hold your breath, your dreams
You for a moment
For a moment you close your eyes
Don’t hold your breath

Your desires, don’t hold your breath
Don’t hold your breath, your dreams
You for a moment
You for a moment, you for a moment
For a moment you close your eyes

Under the sun with you
Without sadness and regret
I’m indeed shared
Although without hope
(I’m shared with you that, that breath)

Such a pain in my heart (When you weren’t around)
When you weren’t around
(It’s so sad, I’m so sad)
Hear me breathing
Feel it, feel this breath

Don’t hold your breath
Don’t hold your breath, your dreams
You for a moment
For a moment you close your eyes
Don’t hold your breath

Your desires, don’t hold your breath
Don’t hold your breath, your dreams
You for a moment
You for a moment, you for a moment
For a moment you close your eyes

Feel
Feel this breath
Feel

Don’t hold your breath
Don’t hold your breath, your dreams
You for a moment
For a moment you close your eyes
Don’t hold your breath

Your desires, don’t hold your breath
Don’t hold your breath, your dreams
You for a moment
You for a moment, you for a moment
For a moment you close your eyes

Don’t hold your breath
Don’t hold your breath, your dreams
You for a moment
For a moment you close your eyes
Don’t hold your breath

Your desires, don’t hold your breath
Don’t hold your breath, your dreams
You for a moment
You for a moment, you for a moment
For a moment you close your eyes

Jamala’s Eurost☆r Page

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters