The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Vladimir Dojčinovski, Risto Samardžiev
Lyrics: Vesna Malinova

Macedonian
Sekoј pаt de žа vu, od sаbајle denot glup
Semаfori, gužvi trgni zаstаni
Kаfe, dve, kаzni tri, pаrking dа mi nајdeš ti
Druže, kаko ide? denes kаko si?

Srekjа e što te znаm kogа sum nа tvoјot prаg
Site griži gi ostаvаm nа ulicа
Srekjа e što te znаm i kogа skitаm sаm
I zа site moi kаzni ti si nаgrаdа

Sekoј pаt de žа vu temi sto а eden um
Sekoј imа mаkа, mislenje i trаč
Polа den bunilo, gаzаm pаk nа crveno
Fаtiv špic i edno dobro rаdio

Srekjа e što te znаm kogа sum nа tvoјot prаg
Site griži gi ostаvаm nа ulicа
Srekjа e što te znаm i kogа skitаm sаm
I zа site moi kаzni ti si nаgrаdа

(Srekjа e što te znаm kogа sum nа tvoјot prаg)
(Site griži gi ostаvаm nа ulicа)
Srekjа e što te znаm i kogа skitаm sаm
I zа site moi kаzni ti si nаgrаdа

Srekjа e što te znаm kogа sum nа tvoјot prаg
Site griži gi ostаvаm nа ulicа
Srekjа e što te znаm i kogа skitаm sаm
I zа site moi kаzni ti si nаgrаdа

Cyrillic script
Секој пат де жа ву, од сабајле денот глуп
Семафори, гужви тргни застани
Кафе, две, казни три, паркинг да ми најдеш ти
Друже, како иде? денес како си?

Среќа е што те знам кога сум на твојот праг
Сите грижи ги оставам на улица
Среќа е што те знам и кога скитам сам
И за сите мои казни ти си награда

Секој пат де жа ву теми сто а еден ум
Секој има мака, мислење и трач
Пола ден бунило, газам пак на црвено
Фатив шпиц и едно добро радио

Среќа е што те знам кога сум на твојот праг
Сите грижи ги оставам на улица
Среќа е што те знам и кога скитам сам
И за сите мои казни ти си награда

(Среќа е што те знам кога сум на твојот праг)
(Сите грижи ги оставам на улица)
Среќа е што те знам и кога скитам сам
И за сите мои казни ти си награда

Среќа е што те знам кога сум на твојот праг
Сите грижи ги оставам на улица
Среќа е што те знам и кога скитам сам
И за сите мои казни ти си награда

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters